Parafialny Zespół Charytatywny

Grupa charytatywna Caritas przy parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie rozpoczęła swoją działalność 08.09.2010 r. w oparciu o zawartą umowę z Caritas Archidiecezji Gdańskiej na przekazywanie gotowych artykułów żywnościowych w ramach realizacji programu „Dostarczanie nadwyżek żywności do najuboższej ludności UE”.

W następnych latach była również przekazywana żywność, zgodnie z corocznie zawieranymi umowami, pomiędzy Caritas a parafią. Podstawą zakwalifikowania do uzyskania pomocy stanowiło kryterium dochodowe. W latach 2010 – 2012 udzielano pomocy według następujących kryteriów: dla osoby samotnej – 715, 50 zł. netto, dla każdego członka rodziny wieloosobowej – 526, 50 zł. netto; w roku 2013: dla osoby samotnej – 813 zł. netto, dla każdego członka rodziny wieloosobowej – 684 zł. netto.

Powodem ubiegania się o pomoc była zła sytuacja materialna rodzin spowodowana bezrobociem, niepełnosprawnością, bezdomnością, rezygnacją z pracy z uwagi na sprawowaną opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin lub małymi dziećmi, wielodzietnością rodzin. O pomoc występują też rodziny niepełne, utrzymujące się z niskich zasiłków rodzinnych, alimentów i pracy dorywczej.

Od chwili powstania Parafialnego Zespołu Charytatywnego do lipca 2011 r. sprawami związanymi z przekazywaniem artykułów żywnościowych osobom potrzebującym i ich rozliczaniem zajmowała się Gabriela Labuda. Począwszy od września 2011 r. do chwili obecnej za działalność parafialnego Caritas są odpowiedzialne Krystyna Walkusz i Sabina Lidzbarska.

Początkowo żywność była przechowywana w dawnej kaplicy. Po demontażu kaplicy, ks. proboszcz utworzył tymczasowy magazyn produktów żywnościowych na plebani. W najbliższym czasie jedno z pomieszczeń plebanijnych zostanie na stałe adoptowane dla Parafialnego Zespołu Charytatywnego.

Powyższa pomoc każdorazowo spotykała się z ogromną wdzięcznością osób potrzebującej takiej pomocy. Lista osób korzystających z pomocy jest systematycznie aktualizowana.